កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគហ៊ុនិក ដែលកាន់កាប់មូលបត្រកម្មសិទ្ឋិមានសិទ្ឋិបោះឆ្នោតប្រភេទ "ក" របស់ ក.ស.ភ.​ ទាំងអស់មេត្តា ជ្រាបថា ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ក.ស.ភ​ បានសម្រេចផ្តល់ជូនភាគលាភអប្បបរមាដែលត្រូវបានធានាចំនួន ៥% ដល់ភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់មូលបត្រកម្មសិទ្ឋិមានសិទ្ឋិបោះឆ្នោត ប្រភេទ "ក" ក្នុងរយះពេល ៥ ឆ្នាំ ដោយគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ឆ្នាំ ២០២០. ពត៏មានបន្តែម ចុចទីនេះ

Phnom Penh Autonomous Port "PPAP" is pleased to inform all shareholders of PPAP's class A voting shares that: the Board of Directors of PPAP have decided to pay out dividend of the yearly 5% minimum dividend guarantee for five years starting from dividend for the year 2016 to dividend for the year 2020. Detail Click here

Price and Trade Information On 29/04/2016
Last Price : KHR 5,500,   Change : KHR 100,   Change : % 1.8518518518519,   P/E Ratio : 10.76,   Base Price : KHR 5,400,   Opening Price : KHR 5,460,   High Price : KHR 5,500,   Low Price : KHR 5,460,  Accumulating Volume : 3000,   Accumulating Value  : (KHR)16,400,000, 

Introduction to PPAP

Phnom Penh Autonomous Port is an international port which is under the supervision of the Ministry of Public Works and Transport and the Ministry of Finance and Economic. It is located 2km from the Chak Tomouk confluence, on the latitude 11o35'N and on longitude 104o55'E. The access distance to the port is about 332km from the Cuu Tieu entrance mouth, part of South China Sea, and about 100km from Kaam Samnar, Cambodia-Vietnam border gate. The access channels to the port taken by the Bassac/Hau Giang and Menkong/Tien Giang River. Read more...


CEO Greeting

Message from Chairman and CEO

I would like to express my sincere thanks for your visit and warm welcome to our website

PPAP is an international port, located in the capital of Cambodia reachable by road, rail, and river. Its location is not only advantageous for inter-model transportation connection but also for logistic center where more than 50% of cargoes are consumed.

PPAP plays a significant role in social development by providing more than 400 directed jobs and thousands of in-directed jobs to Cambodian. Further more our port can help shipping company to save their freight up to 20%, with the low transport cost Cambodia trade also has chance to challenge in an international market as well.

We have been investing in our employees, IT system and other port facilities to absorb more cargoes to our port. Likewise, we will completely modernize our handling facilities to meet incessantly increasing customer demand, which is our core business plan in 2008-2009. As the result for this last five years we can keep our port annually increased by 20%. Read more...