សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៥

សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៥ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) មានចំណូលសរុបចំនួន ៦១.៤៥៨.១៨៦.០០០ រៀល កើនចំនួន ៧.៧៨៤.០៦០.០០០ រៀល ស្មើនឹង១៤,៥០% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១២.៩២៣.៨៩៣.០០០ រៀល កើនចំនួន ៤.២៦១.៩៤២.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៤៩,២០% ធៀបនឹងឆ្នំា២០១៤។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ ក.ស.ភ. មានចំនួន ៦៤៧.៩០៩.៤៤៤.០០០ រៀល កើនចំនួន ៣៤.៩១៩.១៥០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៥,៧០% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៥១៣.៤០៨.០៦៩.០០០ រៀល កើនចំនួន ៣០.៩៩៩.៨១៤.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៦,៤៣% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤។    សូចនាករសំខាន់ៗប្រចំាឆ្នាំ២០១៥ មានដូចខាងក្រោម៖

១- អនុបាតចរន្ត: ៤,៥៨ ដង
២- អនុបាតចរន្តលឿន: ៤,៥៨ ដង
៣- ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ: ៧៦៩,២៧ រៀល
៤- ផលចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលធន: ២,៥២ %
៥- ផលចំណេញក្នុងមួយឯកតាទ្រព្យសកម្ម: ១,៩៩ %
៦-គំលាតចំណេញដុលៈ ៦៤,៤០%
៧-គំលាតចំណេញភាពៈ ២១.០៣%

ក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ ក.ស.ភ. រំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពិត មិនតិចជាង ១៤.៤៥៣.០០០.០០០រៀល ដូចដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលទាំងពីរ បានអនុម័ត។      ទាញយកពត៏មានលំអិត

Price and Trade Information On 31/05/2016
Last Price : KHR 5,400,   Change : KHR 0,   Change : % 0,   P/E Ratio : 7.01,   Base Price : KHR 5,400,   Opening Price : KHR 5,400,   High Price : KHR 5,400,   Low Price : KHR 5,400,  Accumulating Volume : 1000,   Accumulating Value  : (KHR)5,400,000, 

Introduction to PPAP

Phnom Penh Autonomous Port is an international port which is under the supervision of the Ministry of Public Works and Transport and the Ministry of Finance and Economic. It is located 2km from the Chak Tomouk confluence, on the latitude 11o35'N and on longitude 104o55'E. The access distance to the port is about 332km from the Cuu Tieu entrance mouth, part of South China Sea, and about 100km from Kaam Samnar, Cambodia-Vietnam border gate. The access channels to the port taken by the Bassac/Hau Giang and Menkong/Tien Giang River. Read more...


CEO Greeting

Message from Chairman and CEO

I would like to express my sincere thanks for your visit and warm welcome to our website

PPAP is an international port, located in the capital of Cambodia reachable by road, rail, and river. Its location is not only advantageous for inter-model transportation connection but also for logistic center where more than 50% of cargoes are consumed.

PPAP plays a significant role in social development by providing more than 400 directed jobs and thousands of in-directed jobs to Cambodian. Further more our port can help shipping company to save their freight up to 20%, with the low transport cost Cambodia trade also has chance to challenge in an international market as well.

We have been investing in our employees, IT system and other port facilities to absorb more cargoes to our port. Likewise, we will completely modernize our handling facilities to meet incessantly increasing customer demand, which is our core business plan in 2008-2009. As the result for this last five years we can keep our port annually increased by 20%. Read more...