សេចក្តីសង្ខេបរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ

ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៧ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) មាន​ចំណូលសរុបពីផលអាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម ចំនួន ១៩.២០៦.៥៧១ពាន់រៀល(៤.៧៥៨.៦៨១​ ដុល្លារអាមេរិក) កើនជាង​ត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៦ ចំនួន ២.៩៧០.៩៩៥ពាន់រៀល (៧៤០.៧៤២ ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ១៨,៣០% និង​ចំណេញ​សុទ្ធក្នុង​ការិយ​បរិច្ឆេទ​សរុបចំនួន ៥.២៥៩.៥៤៣ពាន់រៀល (១.៣០៣.២៦៨ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ១.៩៨៣.៩០០ពាន់រៀល (៤៩១.៨៣៣ ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ៦០,៥៧% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០១៦។ សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៧ ចំណូលសរុបពីផលអាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម ចំនួន ៧៦.២៧៣.៧១៧ពាន់រៀល (១៨.៨៥៦.២៩៦ ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ១០.២០៨.១០៧ពាន់រៀល (២.៥៥៥.៨៧៤ ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ១៥,៤៥% ធៀបនឹង​រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ និងចំណេញសុទ្ធ​ក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ២១.៦៨៨.៦១៤ ពាន់រៀល (៥.៣៦១.៨៣៣ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ៥.១២២.៤២២ពាន់រៀល (១.២៧៤.៤៤៣​ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ៣០,៩២% ធៀបនឹងរយៈពេល១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ​ឆ្នំា២០១៦។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៧ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្ម​សរុបរបស់ ក.ស.ភ. មានចំនួន ៦៨០.៤៦០.៤៥៩ពាន់រៀល (១៦៨.៥៥៥.៩៧២ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ២០.៩០៣.៥៤៥ពាន់រៀល (៥.១៧៧.៩៩០ ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ៣,១៧% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៥៤០.៣០១.៣០៩ពាន់រៀល (១៣៣.៨៣៧.៣៣២ ដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើងចំនួន ១៩.១៥១.៦២៥ពាន់រៀល​ (៤.៧៤៤.០២៤ ដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ៣,៦៧%។
សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ មានដូចខាងក្រោម៖

១-អនុបាតចរន្ត : ២,៨៦ ដង
២-អនុបាតចរន្តលឿន : ២,៨៦ ដង
៣-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម : ០,៧៧ %
៤-អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន : ០,៩៧ %

៥-អនុបាតគំលាតចំណេញដុល : ៦៦,០៣ %
៦-អនុបាតគំលាតចំណេញភាព : ២៧,៣៨ %
៧-ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ : ២៥៤,២៨ រៀល

សូមអានរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ដូចមានក្នុងឯកសារយោង។​​     ទាញយកពត៏មានលំអិត

Price and Trade Information On 22/02/2018
Last Price : KHR 5,360,   Change : KHR 0,   Change : % 0,   P/E Ratio : 5.15,   Base Price : KHR 5,360,   Opening Price : KHR -,   High Price : KHR -,   Low Price : KHR -,  Accumulating Volume : 0,   Accumulating Value  : (KHR)0, 

Introduction to PPAP

Phnom Penh Autonomous Port is an international port which is under the supervision of the Ministry of Public Works and Transport and the Ministry of Finance and Economic. It is located 2km from the Chak Tomouk confluence, on the latitude 11o35'N and on longitude 104o55'E. The access distance to the port is about 332km from the Cuu Tieu entrance mouth, part of South China Sea, and about 100km from Kaam Samnar, Cambodia-Vietnam border gate. The access channels to the port taken by the Bassac/Hau Giang and Menkong/Tien Giang River. Read more...


CEO Greeting

Message from Chairman and CEO

I would like to express my sincere thanks for your visit and warm welcome to our website

PPAP is an international port, located in the capital of Cambodia reachable by road, rail, and river. Its location is not only advantageous for inter-model transportation connection but also for logistic center where more than 50% of cargoes are consumed.

PPAP plays a significant role in social development by providing more than 400 directed jobs and thousands of in-directed jobs to Cambodian. Further more our port can help shipping company to save their freight up to 20%, with the low transport cost Cambodia trade also has chance to challenge in an international market as well.

We have been investing in our employees, IT system and other port facilities to absorb more cargoes to our port. Likewise, we will completely modernize our handling facilities to meet incessantly increasing customer demand, which is our core business plan in 2008-2009. As the result for this last five years we can keep our port annually increased by 20%. Read more...


Announcement

ពិព័ណ៌ផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

ការកើន​ឡើង​នូវ​ប្រាក់ចំណូល និង​ប្រាក់​ចំណេញប្រតិបត្តិការសម្រាប់​ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការសម្រេចជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសវនកម្មថ្មី

ការកើន​ឡើង​នូវ​ប្រាក់ចំណូល និង​ប្រាក់​ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់​ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧

PPAP's announcement on MOU with KTC

ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក.ស.ភ.

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.)

ការកើនឡើង-ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧

ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការងារសាងសង់ច្រាំទន្លេប្រវែង៥៦០មនៅប្លង់B នៃចំណតផែកុងតឺន័រថ្មី(LM17)

កំណត់​ហេតុ​ស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក​លើក​ទី២ របស់ ក. ស. ភ.

ឯកសារ-ពាក់-ព័ន្ធ-សម្រាប់-មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក-លើកទី២

របាយ​ការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ ក. ស. ភ.​ ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៦

ករណីចំណេញសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ២០១៥

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តិពីការបើកភាគលាភរបស់​ ក. ស. ភ. ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីជូន​ដំណឹងស្តីពីមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក​លើកទី២ របស់ ក. ស. ភ.

សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពីការ​ចុះហត្ថលេខាលើ​កិច្ច​សន្យា​​ជួល​ដី​ទីលាន​ស្តុកសំបក​កុង​តឺន័រ ​(​ICD) ទំហំ ៩,៣ ហិកតា​ រវាង​កំពង់ផែស្វយ័ត​ភ្នំពេញ និងក្រុមហ៊ុន យុនណាន សេងម៉ៅ អ៊ិនវេសម៉ិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរំពឹងទុកនៃការ បែងចែកភាគលាភឆ្នាំ២០១៦ សម្រាប់ភាគហ៊ុនិក ដែលកាន់កាប់មូលបត្រកម្មសិទ្ធមានសិទ្ធបោះឆ្នោត ប្រភេទ "ក" របស់ ក.ស.ភ

សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពីការ​ចុះហត្ថលេខា​រវាង​កំពង់ផែស្វយ័ត​ភ្នំពេញ និងក្រុមហ៊ុន វៀត សាក់ ផត សឺវីស (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី

សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពីការ​ចុះហត្ថលេខា​រវាង​កំពង់ផែស្វយ័ត​ភ្នំពេញ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Global Logistic Service Co.,Ltd (GLS) ដែល​ជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករ​សាឡង់​ដឹក​ជញ្ជូន​កុង​តឺន័រ​ (Barge Operator) ថ្មីមួយ​

ការថយចុះចំនួនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក.ស.ភ.

ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ ក.ស.ភ.

កំណត់ហេតុស្តីពីការបោះឆ្នោត-ជ្រើសរើស-តំណាងនិយោជិត ក.ស.ភ.

តំណាងនិយោជិត

អនុគ្រឹត្យ ៦៧៦ អនក្រ ស្តីពីការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៦

អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

អភិបាលឯករាជ្យ

កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១

ឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់មហាសន្និបាត ភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ ក.ស.ភ

Speed Boat

Phnom Penh Autonomous Port wishes to announce that our speed boat service (Phnom Penh - Siem Reap and Siem Reap - Phnom Penh) will start operating from 10th August, 2010 on. For more information please contact:

  • 855 11 898 899
  • 855 12 789 531
  • 855 12 784 568
  • 855 12 754 033
  • 855 12 918 768